Oslo Salgsrepresentanters Forening - Selgerforeningen for Oslo og Akershus
Referat
fra den 109. ordinære generalforsamling i OSF avholdt på Skullerudstua, Olav Helsetsvei 2 i Oslo torsdag den 8. desember 2005.
 
Møtet ble åpnet av formann Willy Bjørnstad kl 19.15. Han ønsket alle hjertelig velkommen. Spesielt velkommen til forbundets daglige leder, advokat Svein Thalberg og organisasjonssekretær Einar Magnussen fra forbundssekretariatet.
Det var 15 medlemmer med stemmerett til stede samt 2 gjester.
Før møtet ble avdøde medlemmer av foreningen hedret med 1 minutts stillhet.
 
Til behandling forelå:
 1. Stadfestelse av de fremmøttes stemmerett. Innskrivningsprotokollen ble vedtatt gjeldende for stemmeretten.
 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. Innkalling var foretatt iflg foreningens lover og denne samt dagsorden ble godkjent uten merknader.
 
 3. 
Valg av møteleder, referent og to personer til underskrift av protokollen.
Willy Bjørnstad ble valgt til møteleder, Morten Aas som referent og Bente Lia Hansen og Gerd Tellmann Aschim ble valgt til underskrift av protokollen.
 4.
Referat fra forrige generalforsamling. Denne ble lest av Tore Martinsen til orientering.
 
 5. 
Årsberetning. Denne ble lest av Willy Bjørnstad. Etter noen kommentarer ble den
enstemmig vedtatt som foreningens beretning for 2005.
 6.  

Revidert regnskap. Kasserer Per Jan Bøe kommenterte regnskapet og driftsover-sikten for OSF med noter. Det utsendte regnskapet ble enstemmig godkjent med korrigering i note 2 og ved at den uforklarlige differansen i balansen ble godkjent korrigert ved å minske overskuddet på egenkapitalsiden med kr 2.788,50.

6.1. Revisorberetninger. Alv Randen leste beretningen på vegne av revisorene.        Disse konkluderte med anbefaling om ansvarsfrihet for styret.

6.2. Ansvarsfrihet for styret. Ansvarsfrihet ble gitt styret uten innsigelser.
 7.  
Budsjett for 2005. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
 8. 
Innkomne forslag. Styrets forslag om endring i OSFs Lov § 13 slik at første avsnitt
fikk følgende ordlyd: Et fulltallig og enstemmig styre kan utnevne til Æresmedlem fortjente medlemmer av foreningen eller andre personer som har vist en ekstraordinær innsats for foreningen og dets medlemmer. Et Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse.Jfr § 6. ble ikke vedtatt. Motforslaget at styret fikk i oppdrag å utarbeide forslag til regler for utnevnelse av æresmedlemskap i OSF til neste generalforsamling ble vedtatt mot 2 stemmer.
  9. Valg iflg lovene.                          Foreslått og valgt ble:
        Styret:
                  Formann for 1 år:
                  Sekretær for 2 år: 
                  Kasserer for 2 år:
Willy Bjørnstad
Morten Aas
Per jan Bøe
- gj.valg for 1 år
- gj.valg for 2 år
- gj.valg for 2 år
                  1. varamedlem:
                  2. varamedlem:
                  3. varamedlem:
Sidsel Olsen
Gerd Tellmann Aschim
Aud Wikstrand
- gj.valg for 1 år
- ny for 1 år
- gj.valg for 1 år
        Forvaltningskomité:
                  Formann:
                      Personlig vara: 
                  Kasserer: 
                      Personlig vara: 
                 Sekretær: 
                      Personlig vara: 
Kaare Linnestad
Bente Lia Hansen
Leif Jensrud
Olaf M. Falch
Alv Randen
Sidsel Olsen
- gj.valg for 1 år
- gj.valg for 1 år
- gj.valg for 1 år
- gj.valg for 1 år
- gj.valg for 1 år
- gj.valg for 1 år
        Revisorer(2 stk):
                
                 Vararevisor:
Alv Randen
Leif Westlund
Finn Rief
- gj.valg for 1 år
- gj.valg for 1 år
- ny for 1 år
        Avis- og arrangements-
        komité (3 stk):
Olav Nordgaard
Bente Lia Hansen
Tore Martinsen
- gj.valg for 1 år
- ny for 1 år
- ny for 1 år
        Lovkomité (3 stk): 
Leif Jensrud
Willy Bjørnstad
Olaf M. Falch
- gj.valg for 1 år
- gj.valg for 1 år
- gj.valg for 1 år
        Valgkomité (3 stk):
Tore Martinsen
Arild Nordal 
Bente Lia Hansen 
- gj.valg for 1 år
- gj.valg for 1 år
- ny for 1 år
     Delegater og  varadelegater til
     Landsmøtet i Selgerforbundet:
      Delegater:         
Willy Bjørnstad
Tore Martinsen
Per Jan Bøe
Morten Aas
Olav Nordgaard

      Varadelegater: 
Sidsel Olsen
Gerd Tellmann Aschim
Aud Wikstrand

samt observatører i det antall
forbundet gir anledning til
og økonomien tilsier.

Alle valgt for 1 år

Alle valgt for 1 år

10. Avslutning. Møtet sluttet kl 21.00 og Willy Bjørnstad ønsket alle velkommen til den tradisjonelle juletallerken etterpå.
     Willy Bjørnstad (s)  Morten Aas (s)    Gerd T. Aschim (s)     Bente Lia Hansen (s)
         møteleder              referent          protokollunderskriver    protokollunderskriver
                                     
Skriv ut siden
Oslo Kommune
Akershus Fylkeskommune
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS