Oslo Salgsrepresentanters Forening - Selgerforeningen for Oslo og Akershus
Lover for 
Oslo Salgsrepresentanters Forening
- Selgerforeningen for Oslo og Akershus
Ajourført og sist revidert på generalforsamlingene
den 3. des 1991, 8. des 1995, 7. des 2001 og 4. des 2002.
Navn
§ 1
Foreningen er stiftet den 3. oktober 1896 og navnet er: Oslo Salgsrepresentanters Forening - Selgerforeningen for Oslo og Akershus. Navnet forkortes til OSF.
Merke
§ 2
Foreningens merke er sirkelformet med Merkur-merket i midten og initialene OSF ovenpå mens årstallet 1896 er plassert i underkant innenfor sirkelen. Merket omringes av en sølvbord. Tegnet og initialene står i sølv på blå bunn. Merket kan kun bæres av medlemmer som er tildelt foreningens Hederstegn.
Andre medlemmer tildeles og kan bære merket til Selgerforbundet - Norges Handelsreisendes Landsforbund (NHL).
Tilslutning
§ 3
OSF er en partipolitisk nøytral yrkesforening som er tilsluttet Selgerforbundet - Norges Handelsreisendes Landsforbund og er underlagt forbundets lover.
Formål
§ 4
Foreningens formål er å samle selgere i en sterk yrkesorganisasjon til felles arbeide for standens interesser for derved å kunne: 
a. 
Styrke og høyne selgerens anseelse i samfunnet.
b. 
Bedre medlemmenes arbeids- og lønnsforhold.
c.
Arbeide for opprettelse av formålstjenlige fonds og kasser.
d. 
Hjelpe medlemmene med råd og eventuelt juridisk bistand overfor oppdrags-/arbeidsgivere.
Medlemmer
§ 5
Foreningen består av aktive og passive medlemmer som fyller kriteriene for medlemskap, æresmedlemmer, pensjonister og trygdede medlemmer.
Som medlemmer av foreningen kan opptas enhver som har som hovedbeskjeftigelse å drive salg eller salgsfremmende arbeid og som er norsk statsborger eller har bopel i Norge.
Alle medlemmer av foreningen er også medlemmer i Selgerforbundet - Norges Handelsreisendes Landsforbund.
Som medlem kan dessuten opptas enhver prinsipal som selv reiser.
Ansøkning om medlemskap må sendes skriftlig på forbundets dertil bestemte søknadsskjema og den til enhver gjeldende kontingent må være innbetalt før medlemskapet er gyldig.
Formann og kasserer eller sekretær kan i fellesskap godkjenne ansøkningen som refereres på første styremøte. Foreningens lover og referat fra siste avholdte generalforsamling sendes medlemmet snarest etter innbetaling av førstegangskontingent sammen med forbundets medlemsmerke.
Kontingent
§ 6
Kontingenten regnes fra innmeldingstidspunktet og gjelder deretter for kalenderåret. Generalforsamlingen bestemmer eventuelle endringer av kontingentens størrelse utover den vedtatte kontingent fastsatt av forbundet.
Kontingenten omfatter kontingent til foreningen, forbundet og dets underkasser samt til de fonds og kasser som er underlagt foreningens Forvaltningskomité.
Kontingenten forfaller den 1.1. og skal ukrevet betales.
Medlemmer som er gått av med pensjon og har fylt 67 år med mer enn 10 års sammenhengende medlemskap er fritatt for foreningskontingent. Ev. kontingent til forbundet refunderes av Hjelpefondet i OSF etter søknad.
Medlem med mer enn 10 års sammenhengende medlemskap i OSF og som ikke har fylt 67 år, men må slutte i sitt virke pga 100 % ervervsudyktighet eller av andre uforskyldte grunner er kommet i økonomiske vansker, kan etter søknad år for år fritas for foreningskontingent. Forbundets andel av kontingenten refunderes i slike tilfelle med 50 % fra Hjelpefondet i OSF.
Søknad om fritak eller refundering må rettes til Forvaltningskomiteen. Ved fornyet søknad etter førstegangs innvilging rettes søknaden til foreningsstyret ved hvert årsskifte.
Æresmedlemmer er fritatt for all foreningskontingent og avgifter ifbm foreningens arrangementer. For Æresmedlemmer som ikke av annen grunn er fritatt for kontingent betaler Hjelpefondet i OSF forbundets kontingentandel og utgifter ved forbundsarrangement.
Administrasjon
§ 7
Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen. Det daglige arbeidet administreres av Styret.
Medlemsmøtene er forum for eventuelle sakers utredning og diskusjon. Møtene skal om mulig ha både et sosialt og faglig innhold. Møtene ledes av formann eller nestformann.
Generalforsamling
§ 8
A.  Den ordinære generalforsamling holdes i desember måned. Innkalling skal skje med minst 30 dagers varsel og kunngjøres helst i forbundets medlemsorgan "Selgeren" og om mulig i en egnet dagsavis.
B.  Enhver generalforsamling som er innkalt på lovlig måte er beslutningsdyktig uansett frammøte. Kun medlemmer som har betalt sin kontingent har forslag- og stemmerett. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.
      Sakslisten for den ordinære generalforsamling må inneholde:
 1.     Stadfestelse av de fremmøttes stemmerett.
 2.     Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 3.    Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokollen.
 4.     Referat fra forrige generalforsamling.
 5.     Årsberetning.
 6.     Revidert regnskap og ansvarsfrihet for styret.
 7.     Budsjett for neste periode.
 8.     Innkomne forslag.
 9.     Valg iflg lovene.
Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret innen varslet frist dog senest 14 dager innen generalforsamlingen er bestemt avholdt.
Saksliste med bilag for postene 5, 6, 7, 8 og eventuelt 9 skal sendes medlemmene innen 7 dager før generalforsamlingen holdes.
Sakene avgjøres med alminnelig flertall etter avstemming. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Styrets medlemmer har ikke stemmerett vedr regnskap og ansvarsfrihet. Skriftlig avstemming avholdes hvis noen fremsetter krav herom.
Endringer i foreningens navn eller lover kan bare skje på en ordinær generalforsamling og med 3/4 stemmeflertall. Et eventuelt forslag om utmeldelse av Selgerforbundet - Norges Handelsreisendes Landsforbund avgjøres med 2/3 flertall i 2 på hverandre følgende ordinære generalforsamlinger.
C.    Valg.  
       Styret: Formann
                   Nestformann
                   Kasserer
                   Sekretær
                   Styremedlem
Formann velges for 1 år, de øvrige for 2 år hvorav nestformann og kasserer velges det ene året og sekretær og styremedlem det annet år. år.
Dessuten velges 3 varamedlemmer til styret for 1 år av gangen.
Det velges også med 1 års funksjonstid:
 • 2 revisorer og 1 vararevisor.
 • Lovkomité på 3 medlemmer, hvorav en formann.
 • Avis- og arrangementskomité på 3 medlemmer.
 • Valgkomité på 3 medlemmer hvorav minst 1 fra det sittende styret. Komiteen utpeker selv sin formann.
 • Forvaltningskomité på 3 medlemmer - formann, kasserer og sekretær med personlige varamedlemmer.
 • Delegater med varamedlemmer og observatører til forbundets Landsmøte i henhold til forbundets lover § 4.
Ekstraordinær generalforsamling
§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når et enstemmig styre eller minst 25 medlemmer skriftlig forlanger det. Innkallelse med saksliste for de saker som er grunnlag for kravet skal sendes medlemmene med 14 dagers varsel og den ekstraordinære generalforsamlingen må holdes innen 1 måned etter at styret har mottatt forlangendet.
Forøvrig gjelder de alminnelige bestemmelser i § 8 også for den ekstraordinære generalforsamlingen.
Styret
§10
A   Det nyvalgte styret tiltrer straks og overleveringsmøtet holdes med det avgåtte styret innen 45 dager etter generalforsamlingen. Formannen sammenkaller til styremøter i tråd med behovet for å administrere det daglige arbeidet. Dessuten skal styremøter avholdes når minst 3 av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer eller deres varamedlemmer er tilstede.
B   Styrets arbeide er å utføre generalforsamlingens beslutninger, fremme foreningsarbeidet i henhold til § 4 og administrere foreningens daglige oppgaver. Dessuten kontrollere de forskjellige utvalgs og komiteers arbeide og representere foreningen utad. Styret har anledning til å ansette lønnet hjelp.
C    Det påhviler styret å forberede de forskjellige saker som skal behandles av generalforsamlingen eller diskuteres på medlemsmøter.
D   Styret skal forvalte foreningens midler på en sunn og økonomisk måte og påse at revisjonen gjør sin plikt. Styret gjennomgår minst en gang i året de mulig ubetalte kontingentbilag og besørger i tilfelle de nødvendige purringer eller strykning av medlemmer.
E    Formannen har til enhver tid adgang til regnskapene og rett til kontroll av beholdninger.
Revisjon
§11
Regnskapet skal revideres minst 2 ganger om året. Den ene gang til ubestemt tid. Til revisjonens arbeid hører også revidering av alle andre økonomiske foretagender innen foreningen. Revisjonen fører protokoll som skal inneholde beretning til generalforsamlingen hvert år.
Fonds og kasser
§12
Alle medlemmer er delaktig i alle de fonds og kasser som administreres av foreningsstyret.
Hjelpefondet i OSF har som formål å yte stønad til medlemmer som uforskyldt har kommet i vanskelige økonomiske forhold.
Fondet er underlagt Forvaltningskomiteen som også ivaretar trygdede og pensjonerte medlemmers interesser. Komiteen er igjen underlagt styret.
Æresbevisninger
§13
Etter enstemmig innstilling av et fulltallig styre kan den ordinære general-forsamling utnevne til Æresmedlem fortjente medlemmer av foreningen eller andre personer som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen og dets medlemmer. Et Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse. Jfr § 6.
Et fulltallig og enstemmig foreningsstyre kan dessuten når foreningen feirer runde 5 år tildele OSFs Hederstegn til medlemmer som har utført et fortjenstfullt arbeide for foreningen gjennom lengre tid.
Medlemmer med minst 25 års sammenhengende medlemskap tildeles forbundets veteranmerke.
Utmeldelse
§14
Utmeldelse skal skje skriftlig til styret. Skyldig kontingent, som gjelder for helt kalenderår, og alle andre forpliktelser må samtidig gjøres opp.
Opphør av medlemskap
§15
Medlemmer som resterer for sin kontingent vil bli strøket som medlem hvis de ikke innen 14 dager etter siste purring ordner sin gjeld. Skyldig kontingent og eventuelle omkostninger må betales før nytt medlemskap kan søkes.
Straffer
§16
Medlemmer som viser dårlig oppførsel eller på annen måte bryter foreningens lover kan straffes med 1 års suspensjon. I særlig graverende tilfelle besluttes vedkommende utvist av foreningen.
Alle straffeavgjørelser kan appelleres til generalforsamlingen men man mister sine rettigheter inntil appellen er behandlet.
Krav
§17
Ved utmeldelse, strykning og utvisning som medlem i henhold til §§ 14, 15 og 16 mister vedkommende ethvert krav på foreningens og forbundets fonds, kasser og tjenester. Dog er medlemmer av Arbeidstakerseksjonen bundet av de vedtak som er inngått for avtaleperioden med arbeidsgiver. Se Selgerforbundet NHLs Vedtekter § 15.
Oppløsning
§18
Hvis minst 25 % av foreningens medlemmer sender styret forslag om oppløsning av foreningen må dette forelegges en ordinær generalforsamling. Innkalling til denne må skje med minst 8 – åtte - dagers rekommandert varsel. Beslutning om oppløsning er kun gyldig når 4/5 av de fremmøtte stemmer herfor på 2 på hverandre følgende ordinære generalforsamlinger.
Er foreningen besluttet oppløst skal midlene i en periode på 5 år stå på rentebærende sperret konto i forbundet. Dersom OSF innenfor denne tidsperiode gjenopptar sin virksomhet tilbakeføres midlene OSF i sin helhet. Etter utløpet av 5 år utløses midlene til forbundets Hjelpefond.
 
Statutter for
Hjelpefondet
i
Oslo Salgsrepresentanters Forening
- Selgerforeningen for Oslo og Akershus
Revidert på generalforsamlingene i 1991 og 1995.
 
§ 1
Hjelpefondets formål er å yte hjelp til medlemmer som uforskyldt kommer i økonomiske vanskeligheter. Vedkommende må ha oppfylt sine forpliktelser overfor OSF - Selgerforeningen for Oslo og Akershus.
§ 2
Hjelpefondet administreres av en forvaltningskomité valgt på OSFs ordinære generalforsamling. Se foreningens lov § 8, pkt C. Forvaltningskomiteen innsender til foreningsstyret årsberetning og regnskap for siste kalenderår innen 1. november hvert år.
§ 3
Fondets kapital er urørlig inntil det har nådd kr 150.000,-. Etter oppnådd minimumskapital kan Forvaltningskomiteen disponere inntil 3/4 av renteinntektene.
§ 4
Søknad om støtte må sendes Forvaltningskomiteen som etter beste skjønn avgjør om det skal ytes hjelp og i tilfelle fastsette beløpets størrelse. Hvis et komitémedlem er inhabil i en sak skal vedkommende vike plass for varamedlem. Forvaltningskomiteens medlemmer har taushetsplikt.
§ 5
Forvaltningskomiteen anbringer fondets midler på beste måte overensstemmende med de regler som finnes i Lov om vergemål for umyndige av 22. april 1927 kap 6, dog slik at anbringelse i pantobligasjoner (V.L. § 64), statsobligasjoner og lignende verdipapirer (V.L. § 65) skal være likeverdige. Midlene kontoføres av en Oslobank som godkjennes av styret i OSF.
Disposisjonsretten over verdipapirer tilligger den samlede komité. Verdipapirer som ikke er utstedt til ihendehaver skal transporteres og noteres på fondet ved ervervelsen. Ledige kassamidler innsettes i Oslo-bank og disponeres av Forvaltningskomiteens formann og kasserer i fellesskap.
Verdipapirer og bankinnskudd må ikke belånes eller på annen måte deponeres som sikkerhet for andres lån. Komiteen kan ikke inngå kausjons- eller garantiforpliktelser i fondets navn.
§ 6
Oppløsning av Hjelpefondet kan bare skje etter bestemmelser fastsatt i OSFs Lov § 18.
§ 7
Disse statutter er underlagt OSFs Lov.
 

Skriv ut siden
Oslo Kommune
Akershus Fylkeskommune
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS