spacer spacer
IPM Teknikk
strek
medlemsmeny topplogo
transp

Glemt passordet ditt?

Brukernavn:

Passord:


 
  OM SELGERFORBUNDET  
 

Hvem er vi?
Kontakt Negotia
Mål og målgrupper
Medlemsfordeler
Agenturavtaler
Kurs og seminarer
Tillitsvalgt rollen
Tariffavtaler
Nordisk samarbeid
Forbundsstyret
Presseomtale

 
  JURIDISK HJELP  
 

 
  BLI MEDLEM  
 

 
  LOKALFORENINGER  
 

Agder
Bergen
Bodø
Drammen
Harstad
Hedmark
Kristiansund N
Lillehammer
Oslo og Akershus
Rogaland
Skien
Tromsø
Trondheim
Vestoppland - Gjøvik
Østfold
Ålesund

 
     
FORSIDE SKRÅBLIKK NYHETSARKIV
ABONNEMENT ArtikkelsØk
Abonner på vårt nyhetsbrev:
ANNONSER OM SESAM REDAKSJONEN
  TRANSP
Agenturavtaler - Rettigheter når agenturavtale avsluttes
 
 
Selgerforbundets advokater blir ofte kontaktet i forbindelse med at medlemmer som har jobbet som selgere har blitt sagt opp av enten arbeidsgiver eller hovedmenn.
 
Mange av de som kontakter advokatene er selvstendig næringsdrivende agenter som jobber for provisjon. Kanskje har de jobbet for samme hovedmann i mange år, og har et nært forhold til sine kunder. Noen føler at de plutselig blir stående på bar bakke når hovedmannen ikke vil fortsette samarbeidet.
 
Selvstendig næringsdrivende agenter har ikke det samme oppsigelsesvernet som ansatte selgere hvor arbeidsgiver må ha saklig grunn for å gå til oppsigelse. Dette betyr enkelt sagt at en hovedmann ikke trenger å oppgi noen grunn for hvorfor han ønsker å avslutte samarbeidet med agenten.
 
I agenturloven er det imidlertid fastsatt noen bestemmelser som regulerer partenes plikter og rettigheter ved opphør av agenturavtalen. Bakgrunnen for disse bestemmelsene er å verne agenten mot urimelige konsekvenser av at avtaleforholdet avsluttes.
 
For det første fastsetter loven at en agenturavtale som ikke er inngått for et bestemt tidsrom kan sies opp av begge parter. Det første året skal oppsigelsestiden være minst en måned, og for hvert påbegynte år skal oppsigelsestiden forlenges med en måned inntil oppsigelsestiden blir seks måneder. Dette betyr at agenter som har vært representant for samme hovedmann i mer enn fem år, har seks måneders oppsigelsestid. Det kan ikke avtales kortere tid fra hovedmannens side.
 
I oppsigelsestiden har partene de samme rettigheter og plikter overfor hverandre som før, med mindre man avtaler noe annet etter at oppsigelsen er gitt.
 
Den viktigste bestemmelsen i forbindelse med avslutningen av en agenturavtale, er agenturloven § 28 om avgangsvederlag. Bestemmelsen skal sørge for at agenten får en kompensasjon for den goodwill han har bygget opp overfor kundene sine, og som han mister når hovedmannen ”overtar” agentens kunder.
 
Agenturloven § 28 lyder som følger:
§ 28. Avgangsvederlag.
       Når agenturavtalen opphører, har handelsagenten rett til avgangsvederlag hvis og i den utstrekning:
1)
agenten har tilført hovedmannen nye kunder eller merkbart øket omsetningen med den bestående kundekrets og hovedmannen fortsatt vil få vesentlige fordeler av dette, og
 
2)
avgangsvederlag er rimelig på bakgrunn av samtlige omstendigheter, blant dem agentens tap av provisjon ved avtale med kunder som nevnt i nr. 1.
       Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende når agenturavtalen opphører på grunn av handelsagentens død.
       Avgangsvederlag etter første eller annet ledd skal ikke overstige et beløp som tilsvarer ett års vederlag. Dette beløpet beregnes på grunnlag av handelsagentens gjennomsnittlige vederlag de seneste fem årene. Har avtalen vart kortere enn fem år, beregnes det på grunnlag av det gjennomsnittlige vederlaget i perioden.
       Bestemmelsene i denne paragrafen kan ikke fravikes til skade for handelsagenten før agenturavtalen er opphørt.
 
Som det fremgår av bestemmelsen gir den agenten rett til avgangsvederlag for det tap hun påføres ved å miste de kunder hun selv har tilført hovedmannen. Kunder som må anses som tilført av hovedmannen selv, skal bare regnes med hvis man kan konstatere at agentens innsats har ført til økt omsetning når man ser disse kundene under ett. Videre skal det gjøres en rimelighetsvurdering basert på «samtlige omstendigheter».
 
Å beregne et avgangsvederlag kan ofte være en svært komplisert affære. Vederlaget skal imidlertid ikke overstige ett års gjennomsnittsprovisjon beregnet ut fra de siste fem år. Kravet må fremsettes innen ett år etter at agentforholdet har opphørt.
 
Selgerforbundets advokater opplever at en del hovedmenn ikke vil etterkomme krav om avgangsvederlag. Begrunnelsene varierer fra saklige eller usaklige argumenter om at agenten ikke har tilført hovedmannen kunder, til at hun ikke ”fortjener” det, eller at man har avtalt seg bort fra loven i agenturavtalen. Som det fremgår av lovens bestemmelses siste ledd kan man ikke avtale noe slikt før etter at avtalen har opphørt. Selgerforbundets medlemmer opplever nok dessverre ganske ofte at hovedmannen deres ønsker å komme seg ut av avtalen uten å måtte punge ut, og kanskje særlig er det tilfellet før agenten kontakter advokat. Dette trenger ikke alltid være basert på vond vilje. Vi opplever ganske ofte at regelverket er ukjent for både agenter og hovedmenn.
 
Når det først er kommet en advokat på saken, skal det sies at de fleste sakene løses ved forlik. Dette skjer ofte ved at en forhandler frem en vanlig avtale mellom partene. I en del tilfeller blir det nødvendig å ta rettslige skritt, men det inngås ofte forlik også etter at en rettslig prosess er igangsatt, enten ved avtale i forliksrådet, i såkalt rettsmegling i domstolen, eller så sent som under selve rettssaken.
 
Som nevnt innledningsvis kontaktes Selgerforbundets advokater også av medlemmer som har blitt oppsagt fra en fast stilling som selger. For disse gjelder egne regler i arbeidsmiljøloven om saklig oppsigelse, og saksbehandlingsregler for arbeidsgiver. Det som imidlertid er viktig å nevne i denne sammenheng, er at også fast ansatte selgere kan ha krav på avgangsvederlag etter agenturloven. Forutsetningen er at selgeren er såkalt handelsreisende og at hun lønnes helt eller delvis med provisjon.
 
 
Presseklipp

27/10 12:29 Nettavisen - Nyheter
Ingvald (82) selger korsettstrømper, rottegift og gummimakk

27/10 12:16 Bergensavisen - Meninger
Frekke bergensere!

27/10 10:50 Akam.no - Forsiden
Bruk skyen til å sikre bildene dine

27/10 10:42 Seilas.no - Nyheter
Bestem innredningen selv

27/10 10:39 Opdalingen - Lokale Nyheter
Lar seg ikke skremme


spacer spacer spacer spacer spacer
UTGIVER: Media Solution AS | Postboks 9393, Grønland, 0134 Oslo | REDAKTØR: Trygve Bergsland, Tlf.: 905 85 639, e-post: trygve@sesamnett.no